Інвестиційні фонди
Довірче управління
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора

Шановні акціонери! ВАТ "ЗНКІФ "АЛЬТЕРНАТИВА" повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «27» квітня 2011 року об 19:00 годині !

31.03.2011

ВАТ "ЗНКІФ "АЛЬТЕРНАТИВА", повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «27» квітня 2011 року об 19:00 годині за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.    Затвердження рішення щодо припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації.
2.    Затвердження рішення про зупинення розміщення акцій Товариства.
3.    Створення та затвердження складу ліквідаційної комісії Товариства.
4.    Затвердження положення про ліквідаційну комісію Товариства.
5.    Затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства станом на останній робочий день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Товариства.
6.    Затвердження угоди про розірвання договору з компанією з управління активами.
7.    Затвердження угод про розірвання договорів із зберігачем.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення зборів з 18:30 год. до 19:00 год. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.


Звертаємо Вашу увагу на те, що Ваша участь у Загальних зборах, які відбудуться 27.04.2011р. є вкрай важливою для Товариства, з огляду на наступне:

Наглядовою радою Товариства 22.03.2011р. були скликані позачергові загальні збори акціонерів, головною метою яких було прийняття рішення про подовження строку діяльності Товариства. Таке рішення не було прийняте, оскільки загальні збори не відбулись через відсутність необхідного кворуму. Отже, Товариство у зв’язку з тим, що 29.03.2011р. закінчується строк, на який його було створено має припинити свою діяльність і бути ліквідоване у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме:
Відповідно до п.1.1. розділу ІІ Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) №1324 від 20.08.2010р. (далі – «Положення») у разі закінчення строку діяльності Товариства, встановленого його Регламентом, загальні збори акціонерів Товариства мають прийняти рішення про ліквідацію Товариства. Таке рішення має бути прийняте протягом 1 (одного) місяця з дня закінчення строку його діяльності.
Також зазначимо, що прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії і затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства станом на останній робочий день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Товариства, відповідно до ст. 10 Статут Товариства, належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути передане іншим органам Товариства. Крім того, з перелічених вище питань рішення Загальних зборів приймаються лише більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

У іншому випадку, якщо загальними зборами акціонерів, які відбудуться 27. 04. 2011р., не буде прийняте рішення про ліквідацію Товариства (за відсутності кворуму, або за інших підстав) і Товариство не повідомить ДКЦПФР про ліквідацію у порядку і строки встановлені чинним законодавством, Товариство, відповідно до п. 3 розділу І Положення, має бути ліквідоване за відповідним Рішенням ДКЦПФР. У разі прийняття ДКЦПФР рішення про ліквідацію Товариства, ДКЦПФР протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Товариства письмово повідомляє Товариство та КУА про прийняте Рішення і видає РОЗПОРЯДЖЕННЯ, у якому встановить чіткий строк, протягом якого має бути прийняте рішення про ліквідацію.
У РАЗІ Ж НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ДКЦПФР, ВИЗНАЧЕНИХ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ, ДО ТОВАРИСТВА БУДУТЬ ЗАСТОСОВАНІ ШТРАФНІ САНКЦІЇ З БОКУ ДКЦПФР (мінімальний розмір штрафних санкцій – від 17 тис. грн.). А в разі накладення на Товариство штрафних санкцій, вони будуть виплачуватись за рахунок активів Товариства, що негативно вплине на вартість чистих активів Товариства і на розрахункову вартість цінних паперів, за якою, у відповідності до вимог чинного законодавства, будуть проводитись розрахунки з акціонерами.

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО ВАС ІЗ ПРОХАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВАШУ УЧАСТЬ (АБО УЧАСТЬ ВАШОГО ПРЕДСТАВНИКА ЗА ДОВІРЕНІСТЮ) У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 27.04.2011р., З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОСТАВИТИСЬ ДО ГОЛОСУВАННЯ І ЗРОБИТИ ВСЕ ВІД ВАС МОЖЛИВЕ, ЩОБ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДБУЛИСЬ.     

 

Роздрукувати

Анонси
Новини