Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395  АВ 416818 09.07.2008 18.08.2010
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
(повне найменування ІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
Інформація про ІСІ 
Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*  Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ  Дата укладання договору на управління активами ІСІ*  Вид ІСІ  Тип ІСІ  Термін дії ІСІ** 
1 2 3 4 5 6 7
221562 34914337 18.01.2007   пайовий  інтервальний безстроковий диверсифікований   
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
Таблиця 2
N з/п  Найменування показника  Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн 3 148 083,42 2 147 608,37
(оцінна вартість) 
2 Зобов'язання фонду, грн  38 540,42 6 111,66
3 Вартість чистих активів фонду, грн 3 109 543,00 2 141 496,71
(ряд. 1 - ряд. 2) 
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, 2 592 1 871
у т. ч. розміщених серед: 
4.1  а) юридичних осіб, 368 335
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  113 335
4.1.2  нерезидентів;  255  
4.2  б) фізичних осіб, 2 224 1 536
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  2 224 1 536
4.2.2  нерезидентів     
5 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)  1 199,67 1 144,57
6 Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" червня 2009 року 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
N з/п  Вид цінних паперів  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***  Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера  Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України (випуск 1) UA3B00020909 240 1 000,00 240 000,00 232 255,20 10,82 0,01
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 26597691 Одеська міська рада UA150499EC03 220 1 000,00 220 000,00 195 764,80 9,12 0,73
3 Облігації місцевих позик 04053915 Запорізька міська рада UA080334ЕЕ09 150 1 000,00 150 000,00 149 850,00 6,98 1,50
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
4 Облігації підприємств 21666051 Кредитпромбанк ВАТ UA100079АС0 350 1 000,00 350 000,00 288 295,00 13,42 0,70
5 Облігації підприємств 33299878 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ UA4000014856 330 1 000,00 330 000,00 336 293,10 15,66 0,66
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 290 000,00 1 202 458,10 Х Х
- короткострокових  Х Х Х Х 1 290 000,00 1 202 458,10 Х Х
- довгострокових  Х Х Х Х     Х Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п  Найменування об'єкта нерухомого майна  Місцезнаходження об'єкта нерухомості  Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х   Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
N з/п  Сума грошових коштів (грн.)  Назва банку  МФО банку  Дохід за депозитним рахунком (%)  Термін зберігання  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
у гривнях  в іноземній валюті  вклади у гривнях  вклади в іноземній валюті  дата початку зберігання  дата закінчення зберігання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 967,60   АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ 322012           0,05
2 100 000,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970   16,00       4,66
3 351 300,00   ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк 334970   16,00       16,36
4 218 986,65   АКБ "Інтеграл" 320735           10,20
5 1 856,41   ВАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001           0,09
6 1 000,00   АКБ "Інтеграл" 320735           0,05
Разом:  674 110,66 0.00 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
N з/п  Назва банку  МФО банку  Вид банківського металу  Кількість банківського металу (унція)  Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х    Х 
5. Перелік інших інвестицій
N з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
1 2 3 4
4 система клієнт-банк Інтеграл  190,01 0,01
Разом:  Х  190,01 Х
6. Дебіторська заборгованість 
N з/п  Дебіторська заборгованість  Дата виникнення дебіторської заборгованості  Планова дата погашення дебіторської заборгованості  Чиста реалізаційна вартість (грн)  Первісна вартість Резерв сумнівних боргів (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора  найменування дебітора  предмет заборгованості 
1 9807862 ВАТ "КРЕДОБАНК" Інше 25.06.2009 03.07.2009 10000,00 100000,00 0 4,66
2 33308667 АРТ-КАПІТАЛ ІФК Цінні папери 30.06.2009 30.06.2010 170 000,00 170 000,00 0 7,92
3 24917996 МФС Інше 12.06.2009 30.07.2009 849,60 849,60 0 0,04
Разом:  Х Х Х Х Х 270849,6 270849,6 0.00 Х
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
Керівник зберігача  Некрасова Ірина Петрівна
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.